1 2 3 4 dayli 6 monitoty przepis vsg
ZDALNE ZARZĄDZANIESYS­TEM VISONET
Dig­i­tal Signage
box-digital
Ekspozy­tory aktywne
Urządzenia mobilne
box-mobilne
Obsługa strefy audio
Rejes­tracja zdarzeń
Sys­temy kolejkowe
lustro-digital
lustro-mobilne
lustro-ekspozytory
lustro-audio
lustro-rejestracja
lustro-kolejkowe

BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.

od 20 lat obsługuje małe i duże przed­siębiorstwa, insty­tucje i orga­ni­za­cje, dostar­cza­jąc im nowoczesne rozwiąza­nia, urządzenia i usługi uspraw­ni­a­jąc codzi­enną pracę. Spec­jal­izu­jemy się w kom­plek­sowym zaopa­try­wa­niu biur we wszelkiego rodzaju artykuły, urządzenia takie jak

drukarki, kserokopi­arki, kasy fiskalne (zaj­mu­jemy się także ser­wisem) i mate­ri­ały eksploatacyjne,

niezbędne do pracy w biurze. Jesteśmy part­nerem sieci

Plus GSM, a także GE Money Bank i Part­ner BPH Grupa GE Capital.

Nasz firma posi­ada 4 główne działy:

biuroser­wis

— kom­plek­sowe wyposaże­nie biur w artykuły i galanterię biurową oraz mate­ri­ały eksploatacyjne;

aranżacja i wyposaże­nia wnętrz

— aranżacji i wyposaże­nie pomieszczeń w meble biurowe dla pra­cown­ików, gabi­nety dla kadry kierown­iczej, sale kon­fer­en­cyjne, stołówki pracownicze;

tech­nika biurowa

— wyposaże­nia biur i sal kon­fer­en­cyjnych w urządzenia biurowe (kserokopi­arki, kom­put­ery, noote­boki, drukarki, pro­jek­tory itp.);

dział ser­wisu

— sewis urządzeń biurowych, auto­ry­zowany przed­staw­iciel Pana­sonic Polska.

Adres firmy: 62500 Konin, Plac Zamkowy 1a. Telefon/​faks + 48 63 242 88 88. E-​mail: biuro@​biuroraj.​com.​pl